صفحه نمایش

محصول جدید

 اورفیس پلیت و فلنج مربوطه، بر اساس اطلاعات فنی مورد استفاده در سیستم فلو تولید می شوند. اورفیس پلیت ها که دارای مدلهای مختلف مانند یک مدل کانسنتریک ، اورفیس پلیت چهارگانه یا کوادرانت و یا مدل با ورودی مخروطی و غیره میباشد . مجموعه اورفیس پلیت شامل تپ های فلنچی در مدل شعاعی یا D-D/2 میباشد و لوله های مربوطه میباشد .علاوه بر این اورفیس پلیت میتواند در مدلهای RF، نوع RJ، نوع SO و نوع دنده ای باشد.

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

اورفیس پلیت و فلنج مربوطه، بر اساس اطلاعات فنی مورد استفاده در سیستم فلو تولید می شوند. ابتدا مجموعه ای از اورفیس پلیت که دارای ویژگی های مختلف مانند یک صفحه محدود، صفحه دیافراگم متصل، صفحه دیافراگم چهارگانه و صفحه ورودی مخروطی و غیره می باشد. در صورتی که شیر سری از سوراخ شامل شیرهای فلنجی، شعاعی و یا تپهای DD / 2، و لوله میشود . علاوه بر این، سری اورفیس پلیت دارای نوع RF، نوع RJ، نوع SO و نوع دنده ای است.